Day 304- Craig, 17, Comar nan Allt

Craig is a part-time community Gaelic teacher.

Tha Craig na tidseir Gàidhlig pàirt-ùine.

MyStory365_Day304_preview.png

Which young Scot inspires you?
Cò an neach òg a tha do dheachdadh?

The young Scots who inspire me are my friends, because they push me to work harder.

Na càraidean agam o’ chionn ‘s gu bheil iad dha mo phutadh gus a bhidh ag obair na bu cruidhe.

What is the best thing about growing up in Scotland?
Dè an rud as fheàrr mu dheidhinn a bhidh air do thogail ann an Alba?

I like the culture and the patter, it is a surprisingly beautiful place.

Tha mi measail air an cultar agus an craic agus ‘s e àite àlainn a th’ ann.

What would you most like people from older generations to know about young people?
Dè bheil thu airson gum biodh fhios aig daoine na bu shine mu na h-òigridh?

That we are all friendly and not scary.

Gu bheil sinn uile caidreach agus nach bu chòir feagal a bhidh orra.

What is your biggest achievement to date?
Dè am buidhinn as motha agad gu ruige seo?

Being selected for Scotland and Great Britain’s U18 Handball teams.

A bhidh air mo thaghadh airson na sgiobaidhean ball-làimhe f18 na h-Alba agus Breatainn.

What would you most like to achieve in the future?
Dè na buidhinn a thathar airson ruigsinn san àm ri teachd?

I’d love to play handball professionally. It would mean a lot to me as I’m very passionate about the sport.

Tha mi airson a bhidh nam cluicheadair ball-làimhe proifeasanta. Tha seo gu math cudromach dhomh o’ chionn ‘s gu bheil mi cho dealasach mun spòrs.

What message would you like to give to other young people in Scotland?
Dè an teachdaireachd a thathar airson toirt gu na h-òigridh eile?

Always work hard for what you want in life.

Cur an obair cruidh a-steach airson na tha thu ag iarraidh nad beatha.


If Craig’s story has inspired you, why not share it on social media using the hashtag #MyStory365 or visit the ‘Get Involved’ section to share your own story!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: