Day 298- Eilidh, 18, Àrdruigh

Eilidh is studying Primary School Education with Gaelic (Fluent) and has a part time job at tesco.

Tha Eilidh ag ionnsachadh gu a bhidh na tidsear le Gàidhlig sa bhun-sgoil agus tha obrach pàirt-ùine aice ann an Tesco.

MyStory365_Day298_preview

Which young Scot inspires you?
Cò an neach òg a tha do dheachdadh?

The young Scots who inspire me are my band mates for helping me realise I can do what I want to do.

Mo chàraidean san còmhlan-ciùil agam airson mo chuideachadh leis a bhidh mothachadh gun urrainn dhomh a bhidh a’ dèanamh na tha mi ag iarraidh.

 

What is the best thing about growing up in Scotland?
Dè an rud as fheàrr mu dheidhinn a bhidh air do thogail ann an Alba?

The people; everyone is friendly and you get free education.

Na daoine; tha a h-uile duine cho caidreach agus thathar fhaighinn foghlam an asgaidh.

 

What would you most like people from older generations to know about young people?
Dè bheil thu airson gum biodh fhios aig daoine na bu shine mu na h-òigridh?

Everyone is nice once you get to know them.

Tha a h-uile duine snog nuair a tha thu eòlach orra.

 

What is your biggest achievement to date?
Dè am buidhinn as motha agad gu ruige seo?

Getting into university to do my dream job.

A’ faighinn a-steach dhan oilthigh gus ceum fhaighinn airson an obrach a tha mi ag iarraidh a bhidh a’ dèanamh.

 

What would you most like to achieve in the future?
Dè na buidhinn a thathar airson ruigsinn san àm ri teachd?

I want to become a good teacher and help to teach and mould the future generation.

Tha mi airson a bhidh nam deagh tidseir gus an ath ginealach a’ theagaisg.

 

What message would you like to give to other young people in Scotland?
Dè an teachdaireachd a thathar airson toirt gu na h-òigridh eile?

Always believe you can do it.

Creidibh gu bheil thu comasach càil sam bith a’ dhèanamh.

 

If Eilidh’s story has inspired you, why not share it on social media using the hashtag #MyStory365 or visit the ‘Get Involved’ section to share your own story!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: