Day 293- Emily, 18, Comar nan Allt

Emily studies medicine at the University of Glasgow and teaches piano to young children.

Tha Emily na Oileanach aig Oilthigh Ghlaschu is i ag ionnsachadh eòlas-leighis.

MyStory365_Day293_preview

Which young Scot inspires you?
Cò an neach òg a tha do dheachdadh?

My teachers inspire me because they pushed me to work hard and achieve my goals through my time at high school.

Tha mo tidsearan dha mo bhrosnachadh. Thuig orm a bhidh ag obair gu cruaidh gus na h-amasan agam a ruigsinn tron àm ‘s a bha mi san sgoil.

 

What is the best thing about growing up in Scotland?
Dè an rud as fheàrr mu dheidhinn a bhidh air do thogail ann an Alba?

I love growing up in Scotland because of the lovely landscapes, the people and free university!

Tha mi toilichte gun robh mi air mo thogail ann an Alba o’ chionn ‘s na seallaidhean brèagha, na daoine agus oilthigh an asgaidh!

 

What would you most like people from older generations to know about young people?
Dè bheil thu airson gum biodh fhios aig daoine na bu shine mu na h-òigridh?

To remember they were young once!

Gum bidh cuimhne aca gun robh iad òg aig aon àm!

 

What is your biggest achievement to date?
Dè am buidhinn as motha agad gu ruige seo?

I am most proud of getting into university to do the course I want to do as it’s very competitive.

‘S e  gun d’ fhuair mi a-steach dhan cùrsa a bha mi airson a’ dhèanamh san oilthigh an rud a tha mi a’ dèanamh an uaill bu mhotha o’ chionn ‘s gu bheil i uabhasach co-fharpaiseil.

 

What would you most like to achieve in the future?
Dè na buidhinn a thathar airson ruigsinn san àm ri teachd?

In the future I would love to visit the Northern Lights and maybe learn the saxophone. I would also like to graduate from university and continue my career as a doctor.

San àm ri teachd tha mi airson na fir-chlis fhaicinn agus ‘s dòcha an sagsafòn ag ionnsachadh. Tha mi cuideachd airson ceumnachadh bhon oilthigh gus mo dhreachd mar dotair a’ leasachadh.

 

What message would you like to give to other young people in Scotland?
Dè an teachdaireachd a thathar airson toirt gu na h-òigridh eile?

I have learnt that no matter how hard a situation might be, it always works out for the best in the end. If something doesn’t go the way you hoped, don’t worry!

Tha mi air ag ionnsachadh gu bheil gach suidheachadh ag obrachadh a-mach aig an deireadh. Na gabh dragh nuair nach eil cùisean a’ dol mar a bhathar an dùil.


If Emily’s story has inspired you, why not share it on social media using the hashtag #MyStory365 or visit the ‘Get Involved’ section to share your own story!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: